قیمت عمده سبوس گندم باکیفیت تهران چقدر کاهش یافته است؟

میزان قیمت فروش سبوس گندم دامی باکیفیت تهران چقدر است؟