قیمت خرید سبوس سنتی

قیمت روز جو خارجی بندر

قیمت روز جو خارجی بندر را  در هر لحظه تغییر کرده و بالا و پایین می شود، با این وجود داشتن یک مرجع مناسب برای اطلاع لحظه ای قیمت های آن لازم است.

جو خارجی دارای انواع مختلفی که به سبب نوع کشت ، عوامل محیطی و کیفیت تقسیم بندی شده اند، می باشد.

از مهم ترین جو خارجی که به ایران وارد می شود، جو روس و قزاق است و کیفیت آنها از انواع جو داخلی بهتر هستند.

انواع جو خارجی با ارسال به بنادر شمالی کشور در دسترس قرار میگیرد.

عوامل مؤثر بر قیمت

قیمت جو از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که اگر جو خارجی باشد این عوامل بیشتر می شود و با تأثیرات بیشتری اثر می گذارد.

جو خارجی توسط شرکت های بازرگانی خریداری شده و سپس با کشتی های باربری به بندرگاه ها فرستاده می شوند. همچنین برای ارسال به شهرها نیز توسط کامیون های ویژه ای فرستاده می شوند.

لازم به ذکر است که ما بین این مراحل محصول را در انباری مخصوص نگهداری میکنند.

هرکدام از این مراحل هزینه هایی دارند که به جز عوامل کیفی در جو بر قیمت آن تأثیر می گذارند.

می توانید برای آگاهی از قیمت انواع جو خارجی به کانال اطلاع رسانی مراجعه کنید.