انواع جو

قیمت انواع جو بندر نوشهر

قیمت انواع جو بندر نوشهر با توجه به قیمت ارز و هزینه ی مسیر و هم چنین کیفیت این محصول محاسبه می گردد.قیمت روز این محصول به سهولت قابل دستیابی است.

انواع جو  را می توان به دسته های عمده و پس از آن به دسته های کوچکتر تقسیم بندی کرد.
برای این کار ابتدا جو را به دو دسته ی عمده تقسیم می کنیم.

انواع جو  به صورت عمده:

۱- جو داخلی
۲- جو خارجی
جو داخلی با توجه به مزایای پروتئینی آن قیمت بیشتری نسبت به نوع خارجی دارد.

به همین دلیل است که دام داران به سراغ انواع جو های خارجی می روند.

قیمت کمتر هزینه های اولیه را پایین تر می آورد.

در واقع خوراک دام هزینه ای است برای دامدار و پرورش دهندگان بسیار مهم است.

علت این مسئله واضح و روشن می باشد.

خوراک دام بیش از نصف هزینه ی دام پروری را پوشش می دهد. و هزینه ای اجتناب ناپذیر می باشد.
پس در واقع دام دار ترجیح می دهد این هزینه را کم تر کند تا سود بیشتری نصیبیش شود.

در واقع می توان گفت هزینه ی اقتصادی خوراک دام اهمیت ویژه ای دارد.
و علاوه بر این کیفیت این محصول نیز بسیار مهم می باشد.
گروه بازرگانی کهن وبسایت جامعی  برای رفاه حال پرورش دهندگان ایجاد کرده است.

که در آن به قیمت روز انواع غله ها می توان دست یافت.

علاوه بر آن، وبسایت تخصصی جهت گندم و جو طراحی شده است.

همین طور که از عنوان وبسایت پیدا است جهت دستیابی به قیمت روز گندم و جو می باشد.